dinsdag 23 juni 2020

Contributie en Covid-19

Beste leden van S.V. Argo, beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

Binnen enkele dagen zullen de facturen worden verstuurd ter inning van de contributie.

Aangezien het de contributie betreft van het bijna afgesloten seizoen 2019-2020, willen we jullie informeren over dit moment van inning, de impact die Covid-19 heeft op onze vereniging, het belang van de contributie en hoe we die nu moeten toepassen.

Moment van inning

Het moment waarop we de facturen nu versturen is ontegenzeglijk zeer laat. Enerzijds door de werkzaamheden die de daadwerkelijke fusie met zich meebrengt, anderzijds zijn we ingehaald door de pandemie die Corona heet. Dit mag op zich geen excuus zijn, het zijn wel de oorzaken waardoor we nu pas tegen het einde van het seizoen de contributie kunnen gaan innen.

Na de feitelijke oprichting van Sportvereniging Argo zijn de hoogste prioriteiten gesteld geworden op de activiteit voetbal, om alles rondom trainingen, competitiedeelname en alle daaraan gerelateerde zaken zo goed als mogelijk operationeel te hebben. Vele voorbereidingen waren al getroffen, in de praktijk vergen veel zaken nog meer of andere aandacht.

Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn de overeenkomsten, contracten, diensten en verzekeringen met leveranciers, bank en overheidsinstanties geëffectueerd. Tegelijkertijd is het boekhoudsysteem ingericht en de salarisadministratie opgezet. Naast de reguliere werkzaamheden, en het afsluiten van het vorig boekjaar van vv Armada en rkvv Obbicht, was de financiële administratie begin december bijgewerkt. De begroting is verder gedetailleerd waarmee we klaar waren voor onze eerste ledenvergadering in januari. Daarna waren al de eerste voorbereidingen en besluiten vereist naar het volgend seizoen. De 1e termijn van de contributie werd ingepland meteen na carnaval.

Maar ... toen kwam Covid-19, het Corona-virus.

De impact van Covid-19

Alles is relatief in het licht van de mensen die ziek zijn geworden of zelfs zijn komen te overlijden, de mensen die hun inkomsten of baan hebben verloren. Onze gedachten en steun gaan uit naar hen.

De gevolgen voor ons als vereniging zijn groot in sportief en financieel opzicht.

Halverwege maart ging alles op slot: eerst werden trainingen en wedstrijden afgelast, kantines gesloten, uiteindelijk werden de competities niet meer hervat en moesten sportclubs sluiten. Het was gevoelsmatig een lange periode en we waren dan ook zeer verheugd dat begin mei de jeugd weer de trainingen mocht hervatten. Halverwege mei zijn zelfs de senioren weer aan de slag gegaan. Dit kon alleen maar onder beperkingen, met de nodige voorzorgsmaatregelen en hygiënevoorschriften. Verder moeten we alles missen wat een einde van een seizoen normaliter brengt: spannende ontknopingen in de competities, kampioenschappen, nacompetitie, toernooien, maar vooral het gezamenlijke plezier.

Onze financiële positie heeft natuurlijk ook een flinke aanslag te verduren. De kantine-omzet is onze grootste bron van inkomsten. Op basis van historische cijfers en extrapolatie van reeds gerealiseerde omzet is de omzetderving becijferd op 32.000 euro.

Vanzelfsprekend maken we gebruik van de noodmaatregelen die ons geboden worden. TNOW is ons toegekend waarmee we maximaal 90% van de loonkosten afgedekt krijgen. Als getroffen sector hebben we op basis van TOGS een compensatie van 4.000 euro ontvangen.

De KNVB zal ongeveer 1.800 euro minder bondskosten gaan doorberekenen en hopelijk wordt via de gemeente daadwerkelijk 1.200 euro huur kwijtgescholden. Anderzijds lopen de vaste kosten door en zijn de energieverbruikskosten niet evenredig lager omdat de maanden van hoog energieverbruik nagenoeg achter ons lagen. Al met al zal de verliespost, die voortvloeit uit de directe gevolgen, groot zijn.

Maar ook de indirecte en toekomstige gevolgen zijn ongewis en dus mogelijk nadelig. Wat gaan we ondervinden van ‘het nieuwe normaal’ op het gebied van teamsport en kantinebezoek? In welke situatie verkeren onze sponsoren? We zullen met hen in gesprek moeten gaan om te bekijken hoe we hen kunnen tegemoet treden met het oog op het heden en de toekomst.

De contributie

Het nationaal breed gedragen uitgangspunt is: De kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.

We zijn geen sportschool met commerciële abonnementen, maar een vereniging waarin leden de overeengekomen contributie betalen. Het betalen van de contributie is zelfs bij wet geregeld: bij een lidmaatschap is er geen wederkerigheid van rechten en plichten, ook niet in een situatie van overmacht waarin we als samenleving terecht zijn gekomen. Tot zover de ‘formele kant van het verhaal’.

De contributie is een zeer voorname bron van inkomsten en juist nu essentieel om de vereniging financieel overeind en gezond te houden. De vereniging dat zijn wij, de leden, en het is onze morele plicht om de vereniging samen door de crisis heen te helpen. We hopen hiermee de noodzaak van contributiebetaling te hebben geduid, en doen een beroep op u als verenigingslid hieraan daadwerkelijk invulling te geven.

Als bestuur zijn we gehouden aan de plicht om het contributiemodel en contributiebedragen, zoals goedgekeurd op onze laatste Algemene Ledenvergadering (ALV), onverkort toe te passen.

>>> Contributiemodel: Categorieën en bedragen

We kunnen niet hiervan afwijken zonder goedkeuring van de leden op een volgende ALV. Bovendien is het dan zeer de vraag of het naar beneden bijstellen van de contributie in het belang van de vereniging is.

Toch zijn we gaan kijken naar de mogelijkheden om recht te doen aan de werkelijkheid dat vanaf halverwege maart niet meer getraind mocht worden en de reguliere competities (normaliter eindigend in mei) niet hervat werden.

Het is mogelijk om, binnen de kaders van het contributiemodel en categorieën, deels een andere categorie toe te passen voor de actieve leden:

Normaliter beschouwen we de indeling per periode (1e reeks / najaar, en 2e reeks / voorjaar), maar in deze crisissituatie die Covid-19 heet is het te verantwoorden dat we het laatste kwart van dit seizoen apart beschouwen.

We gaan de actieve leden (in de categorie Actief / RecreActief) in het laatste kwart de categorie NietActief toekennen. En dat is overeenkomstig de werkelijkheid! Voor een lid in categorie Actief betekent dit dan niet 140,00 euro, maar (3/4 x 140,00 + 1/4 x 60,00 =) 120,00 euro.

De niet actieve leden kunnen we deze optie niet bieden binnen de kaders van het contributiemodel. Dat is inherent aan het feit dat ze per definitie al niet actief zijn en dus sowieso een lagere contributie van 60,00 euro betalen.

Aangaande de jeugdleden: het komt in de praktijk niet voor dat een jeugdlid niet actief is. Maar ook hier gaan we de ouders/verzorgers eenzelfde handreiking doen door het laatste kwart van het seizoen als niet actief te beschouwen. Voor een jeugdlid betekent dit dan niet 80,00 euro, maar (3/4 x 80,00 + 1/4 x 40,00 =) 70,00 euro.

Samen verder!

Laten we samen, vooralsnog figuurlijk, schouder aan schouder staan om onze Sportvereniging Argo door deze crisis heen te helpen. Hopelijk gaan we het nieuwe seizoen 2020-2021 in zijn volledigheid met elkaar beleven, maar vooral in goede gezondheid!

Met sportieve groet,

namens bestuur S.V. Argo

Wilbert Mulleners
penningmeester@SVArgo.nl