maandag 21 maart 2022

Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag seizoen 2020-2021

Beste leden.

In het kort doe ik jullie een sportief 2de jaarverslag over het seizoen 2020/21 toekomen van S.V. Argo dat weer in de ban kwam van Covid19

Vereningszaken.
Op 1 juli 2020 telde S.V. Argo 363 leden. Het aantal jeugdleden bedroeg 115. De afname, 25, van het aantal schrijven wij hoofdzakelijk toe aan de oudleden die zich op de een of andere manier zouden hebben afgemeld bij de fusie of meenden zich te hebben afgemeld maar dit was niet bekend bij de ledenadministratie. Het afmelden als lid speelde gedurende het totale seizoen een rol. Het afmelden dient dan ook te gebeuren via het afmeldformulier gericht aan de ledenadministratie.

Het bestuur van S.V. Argo bestond uit Harrie Bruisten (voorzitter), Wil Conjour(secretaris), Wilbert Mulleners (penningmeester), Dave Vencken (technische zaken}, Niek Wetzels (jeugdzaken) en Mat Jaspers (kantine en accommodaties). Ook tijdens dit seizoen zijn ons enkele leden ontvallen. Leon Honnef, Jan Cox, Herman van Neer.

Op 27 maart werd de 2de jaarvergadering gehouden. Door de corona maatregelingen werd er door het bestuur voor gekozen om deze digitaal te laten plaatsvinden omdat niet bekend zou zijn hoe en of wanneer deze weer via de normale weg kon plaatsvinden. Deze werd door helaas maar door 17 leden bijgewoond. Voor deze vergadering konden de leden digitaal hun stem uitgeven voorafgaande aan de vergadering. Hiervan hebben 14 leden gebruik gemaakt.

Voor de bestuursverkiezing hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Omdat alle bestuursleden bij de fusievereniging tegelijk als bestuurslid zijn benoemd, heeft het bestuur een rooster van aftreden samengesteld. Als gevolg hiervan dienden Harrie Bruisten en Dave Vencken af te treden, beiden hadden zich weer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. Niek Wetzels had aangegeven tussentijds af te treden. De uitslag van de verkiezingen was Harrie Bruisten voor 12 stemmen – tegen 1 stem en ongeldig 1 stem en Dave Vencken voor 12 stemmen – tegen 1 stem en 1 ongeldig 1 stem hetgeen betekent dat zij beiden met algemene stemmen zijn herkozen.

Ik wil wel aangeven dat 5 bestuursleden in deze vereniging te weinig is om alles in goede banen te leiden. Naast het sportieve gebeuren zitten wij midden in een pandemie en ook staan er vele bijeenkomsten omtrent het Middengebied te gebeuren, dit kan het bestuur niet alleen behappen. Vacante functies zijn bestuurslid jeugdzaken, communicatie en sponsoring en activiteiten welke nog ingevuld dienen te worden. Dit houdt in dat teveel taken rusten op te weinig personen. Mede gezien naar de toekomst toe.

Wedstrijdzaken.
Aan de competitie werd bij de heren door 5 senioren teams en 1 dames 1 team deelgenomen. Bij de jeugdafdeling werd met 10 teams deelgenomen aan de najaarsreeks en 10 teams aan de voorjaarsreeks. Er werd via een goed bekerprogramma met veel enthousiasme gestart aan de competitie.

Na de 4 de competitieronde kwam het bericht dat de competitie vanwege het corona virus wordt stop gelegd. Hetgeen, naar later bleek resulteerde in een totale stillegging van de (beker)competitie voor het seizoen 2020-2021. Ook werden door de overheid en gemeente wederom meerdere maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Dit hield o.a. in dat de complexen werden gesloten in Grevenbicht en Obbicht. In het weekend van 17 en 18 oktober werden in de competitie de wedstrijden gespeeld zonder publiek. Wel werden nog door supporters wedstrijden gevolgd vanaf plaatsen buiten beide sportcomplexen. Op 24 oktober werden de laatste wedstrijden gespeeld van de competitie.

De maatregelen bestonden o.a. uit het ook stopzetten trainingen tot het langzaam mogen trainen in groepjes van twee tot het trainen met 4 personen, gebonden aan bepaalde leeftijden. De stoplegging betekende wederom een flinke financiële aderlating voor de vereniging. Bij de jeugdafdeling dient nog vermeld te worden dat door de KNVB na de geplande afloop van de competitie een regio cup werd gehouden voor spelers van JO7 t/m JO17.

Kantine.
Op het complex in Obbicht was ook afgelopen seizoen het kantinebeheer weer handen van de familie Cox uitgebreid met Rick Peters en Wiza Toonen. In Grevenbicht werd dit verzorgd door Tom Kitzen en Linn.

Vrijwilligers.
Het beheer van de accommodaties werd verzorgd door vele vrijwilligers. Op sportpark Den Dreesj werd het nodige werk verzet door Jos Lemmens en Maurice Manders en de groep bestaande uit Lei Corten, Frans Stelten, Henk Kitzen, Ger van Wegberg, Hub Dullens en Jo Vossen. Op sportpark De Baendj werd het nodige werk verzet door Jo Props, Lambert Props, Hen Driessen en Wil Conjour. De entreepost en loterij bij de thuiswedstrijden werden beide verzorgd door Niek Ackermans, Hen Driessen, Jo Perebooms en Jacques Smeets. De jeugdcommissie bestond dit seizoen uit Ralf Lacroix, Mike Glaesmaekers, Mark Hermans, Eric Mulleners, Nancy Schaeken, Piet Scheepers, Roger Cox, Niek Wetzels, geassisteerd door veel jeugdleid(st)ers en trainers. Naast al deze vrijwilligers mogen wij ons ook gelukkig prijzen met de vele leiders, trainers, verenigingsscheidsrechters en assistent-scheidsrechters bij de teams van de senioren en jeugd. Het bestuur dankt dan ook alle vrijwilligers voor de vele gedane werkzaamheden in welke vorm dan ook.

Verenigingsactiviteiten.
In de kantine konden de geplande activiteiten zoals het darttoernooi, de carnavalsavond en Oktoberfeest met daarnaast de traditionele kerstwandeltocht en het uit de spelers ontstane Midsummer Noorderlicht Fest in Obbicht helaas geen doorgang vinden in verband met de corona maatregelen. Ook de jaarlijkse Kerstwandeling welke voor de 31e keer georganiseerd zou worden vond geen doorgang. Vanuit de jeugdcommissie kon de traditionele Sinterklaasavond georganiseerd voor de jongste leden, en verkoop van De Zawpens niet doorgaan. Gelukkig kon de grote clubactie en de flessenactie voor de jeugd wel doorgang vinden.

Slot
Tot slot wil ik nogmaals aangeven dat het aantal bestuursleden van 5 personen in deze vereniging te weinig is om alles in goede banen te leiden. Naast het sportieve gebeuren zitten wij midden in een pandemie en ook staan er vele bijenkomsten omtrent het middengebied te gebeuren, dit kan het bestuur niet alleen bemannen.

Ik sluit dan ook dit korte jaarverslag af met de hoop dat het seizoen 2021- 2022 begonnen kan worden aan een normaal verloop van de competitie en de diverse activiteiten weer opgestart kunnen worden..

Obbicht, 31 augustus 2021 Wil Conjour, secretaris

Verslag ALV seizoen 2020-2021