Normen en Waarden

Normen en Waarden

SV Argo wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging.

WAARDERING

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Het fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

WAAR DRAAIT HET OM?

Ieder weekend worden er veel wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

OMGANGSVORMEN

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken zijn vastgelegd in een Gedragsconvenant, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken.

 • Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 • SV Argo toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont SV Argo zich een goede gast.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 • Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement „Alcohol in sportkantines? opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
 • Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te worden.
 • Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.
 • Een lid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 • Een lid dient zich te onthouden van kwetsend, beledigend en opruiend taalgebruik via sociale media tegenover anderen, die direct of indirect een relatie hebben met de vereniging.
 • Een lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een lid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Een lid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.