Taken bestuursleden en commissies

Taken bestuursleden en commissies

Voorzitter

Taken van de voorzitter:

 • geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 

Wandeltocht

 • Organisatie Wandeltocht 

Supportersclub

 • Entree wedstrijden eerste team
 • Loterij rond wedstrijden

Secretaris

Taken van de secretaris:

 • voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 • heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 • zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 • zorgt voor een verslag en verspreiding van verslag van elke vergadering
 • zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 • houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
 • Voert ledenadministratie.
 • Aan- en afmelding nieuwe leden
 • In- uit schrijven leden bij KNVB

(Sociale) Veiligheid

 • Vertrouwenspersoon
 • Preventie- en integriteitsbeleid
 • EHBO

Penningmeester

Taken van de penningmeester:

 • beheert de gelden van de vereniging;
 • zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Jeugdzaken

 Taken van Jeugdzaken:

 • Uitvoering Jeugdbeleidsplan
 • Coördinatie voetbal Jeugd
  • Jeugdcoördinator
  • Wedstrijdsecretaris Jeugd
 • Coördinatie jeugdactiviteiten (incl. Jeugdkamp)
 • Deelname toernooien
 • Zorgdragen bezetting training + staf (leiders etc.) jeugdvoetbal
 • Acties t.b.v. jeugd
 • Registratie mogelijke geldelijke inkomsten en uitgaven t.b.v. of door jeugd

Voetbaltechnische zaken

 Voetbaltechnische Zaken

 • Aanspreekpunt voor trainers, leiders, verzorgers, grensrechters
 • Wedstrijdsecretariaat senioren
 • Wordt betrokken bij aantrekken trainersstaf en samenstelling teams( bij voorlopige indeling voor aanvang competitie)
 • Aansluiting jeugd naar senioren