Veiligheid

Veiligheid

Het thema “Veiligheid” speelt een steeds prominentere rol in de samenleving en SV Argo wil daar graag aan bijdragen door het uitdragen van normen, waarden en het voeren van een preventiebeleid.

Omgangsvormen
SV Argo wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen, zich gerespecteerd voelt, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging.

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Het fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Preventiebeleid tegen grensoverschrijdend gedrag
Ieder weekend worden er veel wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Helaas gebeuren er rondom de voetbalvelden soms ook dingen die niet getolereerd mogen worden. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

Een filmpje over grensoverschrijdend gedrag in de sport kun je hier onder bekijken (Youtube, 2 minuten):

SV Argo accepteert ongewenst gedrag niet, neemt meldingen serieus en voert een actief preventiebeleid. Het preventiebeleid kunt u hier downloaden en wordt regelmatig gecommuniceerd binnen de vereniging.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Hopelijk kunnen conflicten of onveilige situaties onderling besproken en opgelost worden. Lukt dat niet en is er sprake van ongewenst gedrag? Dan kan dit bij SV Argo besproken worden met de Vertrouwenscontactpersoon van de vereniging: Joyce Kuepers. Joyce stelt zich zelf voor:

“Hoi! Mijn naam is Joyce Kuepers en ik ben betrokken bij SV Argo als vertrouwenscontactpersoon (VCP).

 

Voor de club is het belangrijk dat iedereen met plezier kan sporten en daarvoor moet ieder lid zich prettig en veilig voelen. Als vertrouwenscontactpersoon ben ik aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij SV Argo: leden, ouders, trainers en vrijwilligers met vragen, twijfels, zorgen of signalen over situaties die met onveiligheid te maken hebben. Hierbij kun je denken aan iedere vorm van ongewenst gedrag zoals pesten, bedreiging, (seksuele) intimidatie of discriminatie.

Voel jij je je niet op jouw gemak of onveilig? Dan nodig ik je uit om in vertrouwen een gesprek met mij aan te gaan. We bespreken samen wat jou zou kunnen helpen.

Je kunt contact met mij opnemen via VCPArgo@hotmail.com. Ik zal zo snel mogelijk contact met je opnemen om een afspraak te maken.”

Joyce heeft in juni 2023, samen met jeugdcommissielid Rob Coenen, de cursus Vertrouwenscontactpersoon gevolgd via het NOC*NSF. In oktober 2023 heeft ze samen met aspirant-bestuurslid Ger van der Wijst een inspiratiesessie “Sociale Veiligheid” bijgewoond, bedoeld voor bestuursleden.

Als je geen gebruik van de Vertrouwenscontactpersoon zou willen maken kan je ook terecht bij:

Leden, vrijwilligers en andere bezoekers kunnen bijdragen aan het voorkomen of aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Als ongewenst gedrag gesignaleerd wordt kan dit besproken worden met vrijwilligers of het kan gemeld worden bij de vertrouwenscontactpersoon.

Meer informatie over het in gesprek gaan met de vertrouwenscontactpersoon vind je hier terug.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De VOG is een middel om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en om grensoverschrijdend gedrag en norm afwijkend gedrag zo veel als mogelijk te voorkomen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie als vrijwilliger. Dit geldt voor vrijwilligers binnen SV Argo die direct of indirect betrokken zijn met kwetsbare personen en voor de rol van penningmeester. SV Argo streeft ernaar om eind kwartaal 1-2024 de VOG’s aangevraagd te hebben voor vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare personen, zoals jeugdigen.

Omgangsvormen

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.
Deze afspraken zijn vastgelegd in een Gedragsconvenant, waarin we de normen en waarden voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken.

 • Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 • SV Argo toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont SV Argo zich een goede gast.
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 • Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement "Alcohol in sportkantines" opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
 •  Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te worden.
 •  Het gebruik van soft- en harddrugs is verboden.
 • Een lid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 • Een lid dient zich te onthouden van kwetsend, beledigend en opruiend taalgebruik via sociale media tegenover anderen, die direct of indirect een relatie hebben met de vereniging.
 • Een lid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 • Een lid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 • Een lid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.